úvodní » Stavba » Základy » Výstavba základové desky domu


Výstavba základové desky domu

Základová deska představuje klíčovou součást každé stavby, jelikož přenáší zatížení celé stavby do podloží. U rodinných domů se nejčastěji navrhuje zakládání na základových pasech. V předchozím článku jsme zmínili, že každý pozemek musí být před samotným budováním základů dokonale připraven. Nejlépe už v rámci projektu a přípravy stavby rodinného domu.

Důležitá je příprava

Raději si však ještě shrňme všechny nezbytné činnosti, kterým se před budováním základů domu nevyhneme. Jsou to inženýrsko-geologický průzkum, vypracování projektu základových pasů, radonový průzkum, navržení odpovídající izolace a statický posudek, na který navazuje případný projekt úpravy základového pásu.

Při návrhu základové desky je nutné brát v úvahu únosnost podloží a následně navrhnout princip založení. Součástí návrhu základové desky je také hloubka založení a šířka základových pasů. Samotné vybudování základů pak u běžných rodinných domů trvá zhruba 3 až 4 pracovní dny a končí přípravou pro položení takzvané ležaté kanalizace.

Součástí stavebního povolení bývá i skrývka ornice, kterou ještě před prvním rýpnutím do hloubky strhneme. Je nutné její vhodné uskladnění, jelikož se ornice se využívá k finálním terénním úpravám pozemku. Ihned po stržení ornice musí být přizván geodet, který provede polohové a výškové vytyčení objektu dle projektové dokumentace.

Budování základových pásů

Na terén pak vyznačíme obrys základů a zemní technikou se provedou veškeré potřebné výkopy základových pásů, jejichž hloubka musí opět odpovídat projektové dokumentaci. V drtivé většině případů je nutné výkopy po práci těžkým strojem ručně dočistit a rovněž zajistit, aby čisté zůstaly.

Hloubka založení závisí především na nezámrzné hloubce od upraveného terénu. Tato hloubka je daná podle místa stavby a typu zeminy, nejčastěji od 0,8 m do 1,4 m pod upravený terén. Následně přizveme geologa a ten musí zkontrolovat kvalitu vyhloubené základové spáry.

Výroba základové desky

Šířka základových pásů u rodinných domů je běžně navržena na základové spáře 500mm, v horní části se může zúžit až na 300mm, dle konstrukce zdiva hrubé stavby. Základová deska však musí mít spáru v celé ploše založení o stejných vlastnostech.

Poté v úrovni základové spáry montujeme zemnící pásek s vývody v místech, kde bude později napojen hromosvod. Ještě předtím, než budeme základové pásy betonovat, je nutné pamatovat na bednění pro všechny prostupy kanalizací a nezbytné přípojky vody, plynu, elektřiny atd.

Vyzdívka ztraceného bednění a betonáž

Následuje vlastní betonování základových pásů do úrovně terénu spojené s osazením ocelových trnů, které budou sloužit k propojení nadzemních částí základových pásů. Po betonování následuje vyzdívka nadzemní části základových pásů ze speciálních betonových tvárnic, tzv. ztraceného bednění.

Ztracené bednění se následně prolije betonem, který musí mít naprosto stejnou kvalitu a složení jako beton litý do základových pásů. Po betonáži základových pasů do úrovně cca 20 cm pod úroveň stavební nuly, která představuje úroveň hrubé podlahy prvního nadzemního podlaží domu, je vyplněn prostor jednotlivých místností ohraničených základy zhutněným násypem.

Takto vyrovnaná základová konstrukce je v dalším kroku oddělena separační fólií a dům je připraven na finální betonáž základové desky. Následuje položení armatury, která má nejčastěji podobu ocelových sítí, po které přichází na řadu vlastní betonáž základové desky.

Nepodceňujte stavební dozor

Stavební dozor by měl při budování základů dohlížet na průběh jednotlivých stavebních etap a rovněž i hlídat kvalitu dovezeného betonu. Je nutné si uvědomit, že po nalití materiálu do základových pásů je již pozdě na jakékoli změny. Stavba domu není levnou záležitostí a bez správně vybudovaných základů nemůžeme správně postavit ani samotný dům.

Dostat se u dokončené stavby k základovým konstrukčním prvkům je téměř nemožné, proto se nevyplácí ani to nejmenší zanedbání. Kvalitní stavební dozor je proto stejně důležitý, jako správné dodržení všech stavebních postupů během výstavby základové desky.